Zaprojektuj swój sukces

Dotacje nie przestają zdumiewać – najpierw rywalizujemy o ich przyznanie. A kiedy już podpiszemy umowę o dofinansowanie, musimy jeszcze sporo się napracować, by z sukcesem zrealizować przedsięwzięcie i je rozliczyć. Od momentu złożenia wniosku do otrzymania ostatniej płatności mijają czasem lata. Tak naprawdę na końcu nie cieszymy się z otrzymanej dotacji, lecz ze zmian, które udało nam się wprowadzić w życie dzięki zrealizowanemu projektowi.

Aktualności

Zanim złożysz wniosek

Projekty rodzą się z potrzeby rozwiązania zdiagnozowanych problemów, wprowadzenia zmiany bądź chęci stworzenia czegoś nowego. Jeśli masz już pomysł, to spróbuj nim kogoś zainteresować – pierwsza rozmowa pokaże, czy Twoja koncepcja jest zrozumiała. Zwizualizuj cel – krótko opisz lub narysuj to, co chcesz osiągnąć. Wówczas będzie Ci łatwiej znaleźć motywację do działania. Możliwość pozyskania bezzwrotnego dofinansowania nie powinna przesłaniać Ci celu. Dotacja to tylko narzędzie pomocne w jego osiągnięciu. Nie zawsze trzeba po nią sięgać.

Jak korzystać z SL2014

Złożenie wniosku o dofinansowanie zakończone sukcesem – wielu wnioskodawców uważa, że to najważniejszy moment w staraniach o dotację. Tymczasem decydujące fazy – realizacja, rozliczenie projektu i utrzymanie jego trwałości – dopiero przed nimi. W tym procesie będą korzystać z SL2014.

Mamy wspólny cel

Dla nas beneficjent to nie jest segregator na półce – mówią opiekunowie projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Szczecinie: Żaneta Ambrożewicz (Biuro Obsługi Projektów, Wydział Edukacji EFS), Katarzyna Prys (Biuro Obsługi Projektów, Wydział Projektów Rynku Pracy i Przedsiębiorczości EFS), Agnieszka Tomczak (Biuro Finansów i Monitoringu, Wydział Projektów Rynku Pracy i Przedsiębiorczości EFS) oraz Natalia Siewiera (Biuro Obsługi Projektów, Wydział Integracji Społecznej EFS).

Wiatr zmian w zamówieniach publicznych

Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych (Pzp) weszły w życie 28 lipca 2016 r. Do polskiego porządku prawnego implementowano dwie unijne dyrektywy: nr 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (tzw. dyrektywa klasyczna) oraz nr 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (tzw. dyrektywa sektorowa).

Zasady sporządzania budżetu projektu

Przeczytaj uważnie regulamin naboru/konkursu. Przeanalizuj katalog wydatków kwalifikowalnych w naborze/konkursie. Zwróć uwagę, że koszty związane z realizacją projektu dzielimy na: bezpośrednie – rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków oraz pośrednie – rozliczane metodą uproszczoną (stawką ryczałtową).

Łatwiej rozliczyć koszty pośrednie

Podczas realizacji części projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) również można stosować uproszczone metody rozliczania kosztów. O takiej możliwości informuje regulamin konkursu.

Jak wybrać (odpowiedniego) partnera?

Wraz ze zmniejszającym się finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej będziemy zmuszeni do poszukiwania innych sposobów na podtrzymanie inwestycyjnego prosperity. Dlatego już teraz warto poznać korzyści płynące z inwestycji realizowanych przy współpracy partnerów publicznego i prywatnego.

Uproszczone metody rozliczania


Beneficjenci projektów współfinansowanych z EFS mają możliwość zastosowania kwot ryczałtowych zgodnie z podrozdziałem 6.6 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r.

W trosce o jednostkę


Unijna reforma ochrony danych osobowych jest odpowiedzią na postęp technologiczny, globalizację i związaną z nimi skalę przetwarzania danych osobowych. Nowe przepisy zaczną być bezpośrednio stosowane od 25 maja 2018 r. Warto się na to już przygotowywać – nadchodzi bowiem prawdziwa rewolucja.

Wspólny znaczy dostępny


Dostępność cyfrowa, możliwość uczestnictwa i możliwość korzystania to trzy podstawowe kryteria, które powinien spełniać każdy projekt. Co istotne, muszą mieć one charakter wielowymiarowy i dotyczyć nie tylko efektów realizacji projektu.